Largest Guru Statue-Takila, Tangmachu

guru nangsa zelnon