cdeo
email
tsheringdorji78@education.gov.bt
Phone
17936378